Aika ja paikka

web-course

Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

 

Turvallisen lääkehoidon verkkokoulutuskokonaisuus opastaa hoitajia lääkehoitoasioissa. 


Oppijalähtöisesti suunnittelut koulutukset ovat käytännönläheisiä ja sisältävät monipuolisia tehtäviä ja opetusvideoita. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista. Aiheita käsitellään sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden näkökulmasta.

 

Kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa, ja se sijaitsee Oppiportissa.

 

Käytännöllisiä ja napakoita kursseja hoitajille


Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille koti- ja laitoshoidossa sekä sairaaloissa. IV-antibioottihoitoa käsittelevä kurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille.

 

Yhden verkkokoulutuksen keskimääräinen kesto on 30–40 min + lopputesti. Kokonaisuudessa on 10 verkkokurssia, ja teemme uusia asiakastarpeiden perusteella.
 

Turvallinen lääkehoito hoitotyössä

Suoritettuasi Turvallinen lääkehoito hoitotyössä -kurssin ymmärrät, miten keskeinen ja vastuullinen rooli sinulla on onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon toteutuksessa, mistä turvallinen lääkehoito koostuu ja mihin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota työssäsi estääksesi lääkityspoikkeamia.


Kotihoidon lääkitysturvallisuus

Kotihoidon lääkitysturvallisuus -kurssin avulla vahvistat asiakkaan kotona tapahtuvan lääkehoidon osaamistasi. Kurs-silla opit tunnistamaan kotihoidon asiakkaan lääkehoidon ongelmakohdat ja saat vinkkejä mm. lääkehoidon ohjaamiseen ja neuvontaan.

 

Lääkehaitta – miten toimin?

Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä. Lääkehaitta – miten toimin? -kurssilla opit tunnistamaan yleisimmät haittavaikutustilanteet ja tekemään lääkkeiden haittavaikutusepäi-lyistä ilmoituksen. Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista ja parannat potilasturvallisuutta.

 

Lääkehoidon seuranta 

Lääkehoidon seuranta -kurssilla perehdyt potilaan lääkehoidon seurannan periaatteisiin. Opit hyvät toimintatavat toteu-tetun lääkehoidon ja hoidon vaikutusten kirjaamiseksi. Osaat raportoida olennaisen tiedon potilaan voinnista muille hoito-työn ammattilaisille ja lääkärille.

 

Iäkkään monilääkitys

Iäkkään monilääkitys -kurssilla opit, mitä asioita hoitajan pitää osata ja selvittää turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi kotihoidossa tai hoivakodissa. Aihetta käsitellään potilastapauksen kautta: kun iäkäs, monilääkitty potilas kotiutuu sairaalasta. Kurssilla pureudut monilääkityksen haasteisiin ja opit toimimaan omassa roolissasi oikein.

 

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa -kurssilla perehdyt yleisimpiin suonensisäisiin eli IV-antibioottihoitoihin. Opit perusperiaatteita infektioiden ja niihin liittyvän IV-antibioottihoidon toteuttamisesta ja seurannasta.

 

PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet

PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet hidastavat tai kiihdyttävät keskushermoston toimintaa. Kurssilla opit niiden turvallista käyttöä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osaat myös toimia oikein näihin lääkkeisiin liittyvissä vaara- ja haittatilanteissa, kuten väärinkäyttöepäilyssä tai yliannostuksen yhteydessä. 

 

Tunnetko riskilääkkeet?

Mitkä sinun työhösi liittyvät lääkkeet ovat riskilääkkeitä ja mitä riskejä niihin liittyy? Tunnetko riskilääkkeet? -kurssilla käsittelemme perusterveydenhuollon, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon yleisimpiä riskilääkkeitä hoitajien työn kannalta. Videot opastavat toimimaan nopeasti ja oikein sekä parantamaan potilasturvallisuutta.

 

Iäkkään kivun hoito

Iäkkään kivun hoito -kurssilla opit, miten kipua hoidetaan, kun potilas on iäkäs. Kertaamme kivun eri tyypit, kipulääkkeet ja kivun lääkkeettömät hoitomuodot. 
 

Inhaloitavat lääkevalmisteet

Inhaloitavat lääkevalmisteet -kurssilla perehdyt tavallisimpien hengityselinsairauksien inhaloitavaan lääkehoitoon. Opit perusperiaatteita inhaloitavista lääkkeistä ja lääkehoidon toteuttamisesta.

 

Tutustu koulutuskokonaisuuteen tästä.
 

Tilaukset ja yhteydenotot

 

Koulutuskokonaisuuden hinta perustuu organisaation hoitohenkilökunnan määrään. Tilaukset sähköpostitse: koulutus@laaketietokeskus.fi
 

Osallistujien palautetta

 

Palaute kursseista on kiitettävää–hyvää. Hoitajat ovat arvostaneet erityisesti käytännönläheisyyttä ja "arkisuutta". Hoitajien esimiehet ovat kiittäneet kurssien tehokkuutta ja napakkuutta - niistä on nopea oppia tai kerrata olennaisia perusasioita. Kurssien pohjalta on myös helppo keskustella oman työpaikan lääkehoitoasioista ja kehittää niitä.

 

Tässä tuoreita arvioita uusimmista kursseista:

 

 • Kurssi oli sopivan visuaalinen ja helppokäyttöinen.
 • Selkeä verkkokurssi kielellisesti ja kuvallisesti.
 • Asiat esitettiin selkeästi ja lääkkeet olivat niitä, joita yleisesti käytetään hoitotyössä.
 • Pidin erityisesti potilastapauksista. 
 • Oli kattavaa ja tärkeää tietoa. Antaa hyvät perustiedot aloittelijalle ja on hyvää kertausta työuraansa jo kartuttaneelle.
 • Sain täydennettyä omaa tietoa ja huomasin, etten ihan kaikkea vielä tiennytkään.
 • Käytännön tietoa tiiviissä paketissa.
 • Selkeät ja riittävän lyhyet tekstit. Hyvät videot ja kuvitukset. 
 • Esimerkit olivat selkeitä ja videot tuovat mukavaa konkretiaa työtilanteista ja liittymäkohtia omaan työhön.
 • Ei liikaa luettavaa ja sisäistettävää, ehti käydä kurssin yhdellä kertaa.
 • Helppo lukea, ymmärrettävää kieltä, sopivan pituinen.
 • Auttoi ymmärtämään ja ajattelemaan työssä asiakkaiden lääkityksiä ja niihin liittyviä riskejä.
 • Sain varmuutta työhöni.
 • Havahduin miettimään, kuinka laajasti on mahdollista antaa lääkkeitä väärin. Hyvä kerrata asioita aina muutaman vuoden välein.
 • Minulle tieto oli suurimmaksi osaksi kertausta mutta asioita onkin hyvä saada välillä kerrattua.
 • Joihinkin asioihin haluaisin vielä syventyä lisää.
 • Kurssi toimii hyvin myös puhelimella.
 • Iso kiitos! Ja lisää samanlaisia kursseja :)