Aika ja paikka

web-course

Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.

 

Turvallisen lääkehoidon verkkokoulutuskokonaisuus opastaa hoitajia turvalliseen lääkehoitoon. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja sisältävät monipuolisia tehtäviä ja opetusvideoita. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista. Aiheita käsitellään sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden näkökulmasta.

 

Kokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa, ja se sijaitsee Oppiportissa.

 

Kohderyhmä

Verkkokurssit on suunnattu erityisesti perus- ja lähihoitajille. Ne soveltuvat myös sairaanhoitajille ja muille lääkehoitoa toteuttaville hoitotyön ammattilaisille koti- ja laitoshoidossa sekä sairaaloissa. IV-antibioottihoitoa käsittelevä kurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille.

 

Yhden verkkokoulutuksen keskimääräinen kesto on 30–40 min + lopputesti. Kursseja on kokonaisuudessa nyt 6, ja teemme uusia vuosittain asiakastarpeiden perusteella.
 

Tutustu koko koulutuskokonaisuuteen tästä.

 

Tilaukset ja yhteydenotot

 

Koulutuskokonaisuuden hinta perustuu organisaation hoitohenkilökunnan määrään. Tilaukset sähköpostitse: koulutus@laaketietokeskus.fi

 

 

Turvallinen lääkehoito hoitotyössä

Suoritettuasi Turvallinen lääkehoito hoitotyössä -kurssin ymmärrät, miten keskeinen ja vastuullinen rooli sinulla on onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon toteutuksessa, mistä turvallinen lääkehoito koostuu ja mihin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota työssäsi estääksesi lääkityspoikkeamia.


Kotihoidon lääkitysturvallisuus

Kotihoidon lääkitysturvallisuus -kurssin avulla vahvistat asiakkaan kotona tapahtuvan lääkehoidon osaamistasi. Kurs-silla opit tunnistamaan kotihoidon asiakkaan lääkehoidon ongelmakohdat ja saat vinkkejä mm. lääkehoidon ohjaamiseen ja neuvontaan.

 

Lääkehaitta – miten toimin?

Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä. Lääkehaitta – miten toimin? -kurssilla opit tunnistamaan yleisimmät haittavaikutustilanteet ja tekemään lääkkeiden haittavaikutusepäi-lyistä ilmoituksen. Ilmoittamalla haittavaikutusepäilyt autat kerryttämään ajantasaista turvallisuustietoa lääkevalmisteista ja parannat potilasturvallisuutta.

 

Lääkehoidon seuranta 

Lääkehoidon seuranta -kurssilla perehdyt potilaan lääkehoidon seurannan periaatteisiin. Opit hyvät toimintatavat toteu-tetun lääkehoidon ja hoidon vaikutusten kirjaamiseksi. Osaat raportoida olennaisen tiedon potilaan voinnista muille hoito-työn ammattilaisille ja lääkärille.

 

Iäkkään monilääkitys

Iäkkään monilääkitys -kurssilla opit, mitä asioita hoitajan pitää osata ja selvittää turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi kotihoidossa tai hoivakodissa. Aihetta käsitellään potilastapauksen kautta: kun iäkäs, monilääkitty potilas kotiutuu sairaalasta. Kurssilla pureudut monilääkityksen haasteisiin ja opit toimimaan omassa roolissasi oikein.

 

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa -kurssilla perehdyt yleisimpiin suonensisäisiin eli IV-antibioottihoitoihin. Opit perusperiaatteita infektioiden ja niihin liittyvän IV-antibioottihoidon toteuttamisesta ja seurannasta.

 

Tammikuussa 2019 tulevia uusia kursseja:

  • PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet
  • Tunnetko riskilääkkeet?
  • Iäkkään kivun hoito