Lääkehoidon päivä 2019
19.03.2019

Tärkeä osa järkevää lääkehoitoa on luotettavan lääketiedon helppo saatavuus ja ymmärrettävyys. Suomalaiset etsivät tietoa lääkkeistä yhä enemmän sähköisistä lähteistä.


Lääkeinformaatioverkoston* tekemän kyselyn mukaan suomalaiset kaipaavat lääkeinformaatiota erityisesti silloin, kun he aloittavat uuden lääkkeen käytön tai kohtaavat haittavaikutusepäilyn. Tietoa etsitään myös silloin, kun lääkkeen pakkausseloste herättää kysymyksiä tai mediassa on lääkeaiheinen uutinen. Lähes kaikki vastaajat löysivät lääkkeisiin liittyvää tietoa sähköisesti omalla äidinkielellään (90-95 % vastaajista).


Kaikki vastaajat olivat hakeneet lääketietoa sähköisesti kuukausittain tai useammin. Vastaajien mielestä parhaiten heidän tarpeitaan palvelevat sähköiset lääketiedon lähteet olivat www.terveyskirjasto.fi, viranomaisten verkkosivut ja www.laakeinfo.fi.


Suomalaiset arvioivat lääketiedon luotettavuutta tarkasti


Lääketietolähteen käyttöarvoa arvioitaessa tärkeiksi kriteereiksi nousivat tietolähteen luotettavuus, saatavuus, helppokäyttöisyys, sisällön ymmärrettävyys ja ulkoasun selkeys. Hyvänä puolena pidettiin myös sitä, että tietolähde on viranomaisen ylläpitämä.


79 % vastaajista etsii tietoa useammasta eri tietolähteestä sähköisesti vertaillakseen tiedon luotettavuutta tai saadakseen varmuuden tai monipuolisemman kuvan asiasta. Jos eri sähköisistä tietolähteistä saatava tieto oli ristiriitaista, 47 % etsi tietoa uudesta lähteestä, 30 % huolestui, mutta huolestuminen ei vaikuttanut vastaajan lääkkeen käyttöön. 30 % päätti luottaa yhteen tietolähteeseen ja olla välittämättä muiden lähteiden tiedosta ja 14 % päätti olla käyttämättä lääkettä.


Kyselyyn vastanneet toivoivat löytävänsä sähköisistä lääketietolähteistä kuvallista tietoa, kuten lääkevalmisteiden ja lääkepakkausten kuvia. Tietolähteiden toivottuja muotoja olivat potilasohjeet, internetin tietokannat ja terveydenhuollon ammattilaisten kysymys- ja vastauspalvelut sekä älypuhelinsovellukset.


*Kysely toteutettiin vuonna 2017. Kyselyyn vastasi 1020 henkilöä, joista 85 %:lla oli lääkärin toteama sairaus, joka vaatii säännöllistä lääkitystä. Kyselyn teetti Kansallisen lääkeinformaatioverkoston Lääkkeiden käyttäjien työryhmä. Lääketietokeskus vastasi kyselyn teknisestä toteutuksesta.